Frequently Asked Questions

1- Waarom draagt Su-Shi inclusivisme uit?

Het voordeel van inclusivisme is dat hoe je de waarde van je eigen overtuiging ziet niet afhankelijk is van die van andere overtuigingen.

Terwijl je bij pluralisme andere overtuigingen als volledig gelijk aan die van jezelf ziet, kan een inclusivist wel de overtuiging hebben dat alleen zijn of haar overtuiging werkelijk zieleheil zal brengen. Of dat zijn of haar overtuiging gewoonweg veel beter is (om welke reden dan ook) dan die van een ander.

Exclusivisme is weer het andere uiterste. Daarbij zie je je eigen overtuiging als de enige mogelijke waarheid en wijs je andere overtuigingen sowieso af als onwaarheid. Daar komt bij dat je andere overtuigingen ook niet kan tolereren omdat alleen de ware overtuiging bestaansrecht heeft.

Inclusivisme past daarom het beste bij de doelstellingen van Su-Shi.

2- Mag je dan helemaal niet exclusivistisch voor jezelf zijn?

Je kan best geloven dat jouw overtuiging de beste is. Dat kan je baseren op geschiedenis, of theologie, of gevoelsmatig. Het is immers jouw geloof. Het verschil met exclusivisme als denkbeeld is dat het anderen uitsluit, en dat is iets waar Su-Shi absoluut niet voor staat.

Wat goed werkt voor de een hoeft niet goed te werken voor de ander. En bovendien zitten de verschillen niet in de basis van islam, maar in de details. Su-Shi staat er dan ook voor zich te richten op onderlinge overeenkomsten en niet op de verschillen. Dat betekent niet dat verschillen niet besproken mogen worden. In tegendeel. Juist door elkaar te leren kennen en kennis te nemen van elkaars verschillende opvattingen kunnen we elkaar leren begrijpen. De overeenkomsten die we hebben in de basis kunnen daarvoor als uitgangspunt dienen en als herinnering elkaar niet uit te sluiten.

Een belangrijk document dat centraal staat in ons gedachtegoed is de Amman Message waarvan je een vertaalde versie vindt op onze site.

3- Op wie richt het Su-Shi platform zich?

We richten ons op mensen die constructief kritisch zijn, en op mensen waar mogelijkheden voor begrip zijn. Als mensen voor zichzelf een tunnelvisie hanteren is dat prima, zolang ze deze visie niet aan een ander willen opleggen vanuit een ultieme exclusivistische waarheidsclaim. Dan komt het begrip namelijk weer in het gedrang en worden de mogelijkheden voor dialoog beperkt.

Ons doel ligt bij het openbreken en doorbreken van vooroordelen die moslims onderling kunnen hebben. Door middel van kennis van de nuance willen we laten zien dat samenleven (net als in vroegere eeuwen) heel goed kan. Daar waar extremen van vandaag de dag anders willen doen geloven, zijn wij van mening dat dit vooral gevoed wordt door een politieke inslag of vanuit hun verlangen naar politieke macht.

4- Wat valt er onder Su-Shi?

Su-Shi erkent dat Islam rijk is aan een keur van verschillende geloofsopvattingen. Van soennisme tot sjiisme en alles daartussen en daarbuiten. Dit gekleurde palet is ontstaan in 14 eeuwen theologische en filosofische discussies; heeft zich gevormd door verschillende volken die zich met hun eigen identiteit, cultuur en tradities bij de islamitische gemeenschap hebben gevoegd; en heeft zich ontwikkeld door de ontmoeting met andere geloofsgemeenschappen en de plicht zich te richten op een gezamenlijke toekomst. We zien dit als rijkheid in verscheidenheid. Iedereen, zo ook de individuen binnen su-shi, hebben een eigen geloofsbeleving of voorkeur. Een dogmatisch beeld van één vorm van onze religie willen wij dan ook niet propageren. Binnen Su-Shi staat informeren centraal - niet bekeren. De houding van de participant moet altijd een bijdrage leveren aan een respectvolle dialoog.

5- Hoe gaat Su-Shi om met visies die geen van de islamitische stromingen - behalve de eigen - erkennen?

Juist het in zijn waarde laten van de eigenheid van verschillende stromingen binnen de brede noemer islam is wat de doelstellingen van Su-Shi beogen. Door en binnen Su-Shi worden geen specifieke stromingen als enige waarheid gepropageerd. Vanuit dit beginpunt passen dwingende vormen van gespreks-opeisingen ook niet binnen de huisregels van Su-Shi omdat deze niet de respectvolle en veilige omgeving bieden die nodig is voor dialoog en uitwisseling.

6- Hoe gaat Su-Shi om met negatieve reacties die gericht worden op een enkel kernlid?

Binnen Su-Shi gaan wij uit van respect voor elkaars diversiteit, en kunnen wij het heel hartstochtelijk oneens zijn met elkaar. We voeren de dialoog altijd vanuit de basishouding van respect en vriendelijke bejegening; op de persoon-gespeelde-kritiek past daar niet bij. Su-Shi hanteert het idee van ‘publiek welzijn’ (maslaha) en daarom verkiezen wij constructieve dialoog boven polemisch debat. Het is precies de respectvolle en constructieve dialoog die wij middels onze doelstellingen willen bevorderen. Om deze reden zullen sommige reacties op social media en onze site verwijderd, geweigerd of genegeerd worden. Su-Shi deelt wel de persoonlijke overwegingen en visies van onze kernleden en ambassadeurs, omdat wij transparantie voorstaan; dit wil niet zeggen dat een persoonlijke overweging geldend is voor geheel Su-Shi. We bestaan immers uit een gekleurd gezelschap en het is niet de visie van slechts één persoon die door Su-Shi wordt uitgedragen.

7- Waarin verschilt Su-Shi van andere islamitische organisaties?

Binnen Su-Shi beschouwen we religie, en in ons geval specifiek islam, als uitgelezen middel om bruggen te bouwen tussen families, stammen, volken en landen. God zegt immers: “Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen,” in plaats van ‘opdat jullie vijandig naar elkaar zijn’. Su-Shi probeert de positieve kracht in religie aan te wenden om gezamenlijk de doelstellingen die alle religies en interpretaties met elkaar delen te verwezenlijken, namelijk: het doen van goede daden en het leven van een deugdelijk leven. Naar elkaar en naar God.

8- Hoe gaat Su-Shi om met denigrerende termen?

Omdat constructieve en respectvolle dialoog de kern vormen van Su-Shi’s doelstellingen, kunnen we niet ingaan op apologetische en populistische reacties. Ook denigrerende benamingen voor gesprekspartners doen afbreuk aan een veilige omgeving en belemmeren het voeren van een open gesprek. Binnen Su-Shi is dit dan ook niet toegestaan. Mochten wij een denigrerende, on-respectvolle of vooringenomen en niet-veilige toon bespeuren, kan het zijn dat we deze toon blokkeren.

9- Reageert Su-Shi op valse aantijgingen?

Wanneer de teksten van Su-Shi – of die van onze individuele leden – doelbewust op incorrecte wijze worden geparafraseerd, geciteerd of geannoteerd, of wanneer Su-Shi – of haar individuele leden – woorden worden toegedicht die wij niet hebben gebruikt, dan achten wij dat als lasterlijk (en in sommige gevallen zelfs als smaad) en nemen dat zeer kwalijk. Indien dit kan leiden tot een polemisch debat zullen wij daar niet op reageren en achten het voldoende daar in zijn algemeenheid afstand van te nemen. Su-Shi heeft niet als doelstelling de verschillen te marginaliseren, daarentegen erkennen we juist dat die er zijn en propageren een ruimte waarin het bestaansrecht daarvan wordt erkend.

10- Hoe reageert Su-Shi op weerlegging van door haar of een van haar individuele leden aangehaalde bronnen?

Su-Shi dankt de oplettende lezer als die ons erop wijst dat in de teksten van Su-Shi incorrecte bronnen worden aangehaald, of een vals beeld wordt geschetst van de houding van islamitische autoriteiten. Wij zullen zelf, indien referenties geleverd worden, de originele (Arabische) tekst(en) erop naslaan. Deze oplettende en bezorgde lezers willen wij wel vragen zorgvuldig en correct te annoteren, dat maakt het nazoeken makkelijker en de bewering betrouwbaarder.

Voorbeeld naar aanleiding van een publieke reactie: wanneer je een door een individueel lid gebruikt citaat van Allamah Sayyed Mohammed Hussein Tabataba’i (overleden 1402/1981) wilt weerleggen met ander werk van hem, let dan goed op de naam van de auteur en de datum van publicatie om er zeker van te zijn dat je argument klopt, en neem niet een werk van Sayyed Ali ibn al-Sayyed Mohammed Ali al-Tabataba’i (overleden 1231/1815). Dit zijn twee verschillende personen met bijna twee eeuwen tussen de overlijdensdata van beiden. Het komt vaker voor dat verschillende mensen dezelfde achternaam hebben.

Pogingen om karaktermoord te plegen op autoriteiten ongeacht islamitische stroming, religieuze of non-religieuze overtuiging dan ook veroordelen wij ten scherpste. Zeker als deze op de persoon gespeeld worden en vervolgens een hele organisatie beogen zwart te maken. Wij beoordelen mensen naar hun handelen en inzet voor een betere wereld, en niet op basis van valse vooronderstellingen. Su-Shi wenst zich af te houden van extremen.

11- Hoe gaat Su-Shi om met bestaande vooroordelen en uitvergrote negatieve berichtgeving over stromingen en substromingen binnen islam?

Sommige bestaande vooroordelen bestaan volgens Su-Shi inderdaad aan zowel shia zijden als sunni zijden. Wij zijn van mening dat dit voornamelijk bij extremisten (van beide zijden) voorkomt. Su-Shi stelt zich ten doel de negatieve verstandhouding die wordt veroorzaakt door het uitvergroten van vooroordelen of het projecteren van aspecten op een volledige stroming te doorbreken. We keren ons af van en komen in opstand tegen uitspraken en handelingen vanuit extreem polariserende hoeken. We richten ons op de middenweg, die zich weghoudt van de extremen. Su-Shi staat voor verbinding in diversiteit.

Het doorbreken van vooroordelen is een prachtig thema waar we ook in kalenderjaar 2016 weer aandacht aan zullen besteden tijdens onze bijeenkomsten. Wees welkom en houd onze Facebookpagina en site in de gaten voor de agenda en houd svp rekening met onze huisregels.

12- Hoe staat Su-Shi tegenover de opvatting dat islamitische stromingen op theologisch vlak toch niet kunnen fuseren en dialoog om deze reden zinloos is?

Het doel van Su-Shi is om desinformatie tegen te gaan, niet elkaar overtuigen van iemands gelijk. Verschillende stromingen kennen zeker hun eigen extremen. Su-Shi informeert graag over de nuance, en dat de uitspraken en handelingen van sommigen niets hoeft te zeggen over de gehele stroming of substroming. Wij zijn van mening dat polariserend gedrag niet zelden wordt geïnitieerd en/of gevoed door zelf uitgevaardigde religieuze staten, en enorm misbruikt om groepen in de hele wereld tegen elkaar op te zetten.

Fuseren is inderdaad niet nodig en dat streven we absoluut niet na. Daarom ook de naam Su-Shi – iedereen behoudt zijn eigen identiteit. We voeren alleen dialoog om sommige hardnekkige vooroordelen, die tot verkettering en afslachting kunnen leiden, tegen te gaan.